Terms and conditions

Algemene Voorwaarden Stichting Dutch Expat Foundation/  City’s Finest Project

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle proefaanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de stichting Dutch Expat Foundation (hierna te noemen DEF) en de opdrachtgever voor online adverteren in het kader van het City´s Finest (CF) project, hierna te noemen Adverteerder, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen.

DEF wijst uitdrukkelijk eventuele door Adverteerder gehanteerde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. Adverteerder wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden voor DEF essentieel is voor het aangaan van overeenkomsten in het kader van het CF project.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Adverteerder

De rechtspersoon of natuurlijk persoon, die hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een Reclamebemiddelaar opdracht geeft tot plaatsing en openbaarmaking vaneen of meer Listings op de CF website. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Adverteerder wordt daarmee tevens bedoeld de Reclamebemiddelaar.

Algemene Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

CF Website

De website van het CFproject op het adres www.citysfinest.org waar Listings worden geplaatst en openbaar gemaakt.

Content

Digitaal materiaal dat nodig is om de overeengekomen Listing te kunnen produceren, zoals beeld-, tekst, video-, audiobestanden.

Contracttermijn

Termijn, waarbinnen de gecontracteerde Listingruimte moet worden verbruikt.

Listing

De reclame-uiting ten behoeve van de Adverteerder op de CF website.

Listingruimte

De op de CF website aanwezige ruimte die voor de overeengekomen Listing beschikbaar is.

Listingcontract

De overeenkomst tussen DEF enerzijds en Adverteerder anderzijds aangegaan ter zake van plaatsing en openbaarmaking van een of meer Listings op de CF website.

Reclamebemiddelaar

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van advertentiecontracten namens de Adverteerder.

Screenshot

Een afbeelding van de Listing zoals die op een beeldscherm te zien is.

Artikel 2. Contactpersonen, communicatie

Adverteerder en DEF wijzen ieder een contactpersoon aan. Deze contactpersonen onderhouden de contacten met elkaar over de uitvoering van het Listingcontract.Contactpersonen vertegenwoordigen en binden Adverteerder resp. DEF tenzij anders is overeengekomen.Contactpersonen kunnen elektronisch met elkaar communiceren. Wijzigingen in en nadere afspraken omtrent de uitvoering van het Listingcontract kunnen evenwel uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming Listingcontract

 1. Offertes worden opgemaakt op basis van de door Adverteerder verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig. Alle geoffreerde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s, exclusief BTW en exclusief overige heffingen en rechten verschuldigd in verband met de uitvoering van het Listingcontract.
 2. Alle door DEFverschafte informatie over specificaties en andere technische gegevensinzake de Listing, wordt door DEF naar beste weten verstrekt, doch bindt DEFniet. Afwijkingenvan deze informatie vormen geen reden om het listingcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te wijzigen.
 3. Afspraken die nadien worden gemaakt en afwijken van de offerte worden door DEFschriftelijk bevestigd. Deze bevestiging dient door Adverteerder getekend te worden geretourneerd.
 4. Indien een partij als Reclamebemiddelaar handelt in opdracht van de Adverteerder wordt deze Adverteerder in de offerte genoemd. De Reclamebemiddelaar wordt geacht de Adverteerder in casu te vertegenwoordigen en informeert de Adverteerder over de inhoud van het listingcontract en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 5. Het listingcontract komt tot stand op het moment dat DEF de door Adverteerder voor akkoord ondertekende offerte heeft ontvangen, dan wel wanneer geen offerte is opgemaakt, op het moment dat Adverteerder op andere wijze zich akkoord heeft verklaard met de plaatsing en openbaarmaking van een of meer Listings op de CF website of voorbereidende handelingen ten behoeve van de creatie van een Listing, zoals met name een fotoshoot.

 

Artikel 4. Condities Listingcontract

 1. De looptijd van het listingcontract bedraagt 12 kalendermaanden.Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Adverteerder is gehouden wijzigingen die van invloed zijn op de Content van de Listing(s) onmiddellijk schriftelijk aan DEF te melden. Indien Adverteerder wenst af te wijken van de oorspronkelijk verstrekte opdracht aan DEF zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering van de gewenste wijzigingen aan Adverteerder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Uitvoering Listingcontract

 1. DEF zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van Adverteerder naar beste weten te behartigen.DEF is niet gehouden plaatsingseisen te accepteren. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel als naar het inzicht van DEF mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak en technische en redactionele mogelijkheden, een en ander rekening houdend met de belangen van andere Adverteerders.
 2. Adverteerderis verantwoordelijk voor het onbeschadigd/ virusvrij, juist en tijdig aanleveren van de Content conform de technische voorschriften en/of specificaties zoals door DEF aangegeven, en is gehouden uitsluitend kopieën van de Content aan te leveren en in originalis zelf te bewaren.
 3. Bij het ontbreken van de vereiste bestandsformaten/resolutie isDEF niet aansprakelijk voor een niet juiste uitvoering van de Listing. Evenmin is DEF aansprakelijk voor de kwaliteit van de verwerking van de Content.
 4. Indien Adverteerderheeft aangegeven een bepaalde door DEF te vervaardigen grafische/technische uitvoering van zijn advertentie te wensen, zal DEF ernaar streven aan deze wens te voldoen. Indien blijkt dat DEFdaaraanniet kan voldoen, ontstaat daardoor geen aansprakelijkheid voor DEF, noch een recht op compensatie voor Adverteerder.
 5. Adverteerder garandeert DEF dat de Content in geen enkel land ter wereld:
 • inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde;
 • in strijd is met wetgeving of (internationale) regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
 • dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
 • obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
 • programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
 • directe of indirecte link bevat naar een webpage die (content bevat die) inbreuk maakt op rechten van derden respectievelijk strijdig is met de wet, de goede zeden, het algemeen belang of de belangen van DEF of haar relaties;
 • directe of indirecte link(s) bevat naar een webpage waarheen Adverteerder geen recht heeft te linken.
 1. Adverteerder erkent dat DEF de CF website slechts beschikbaar stelt aan Adverteerders en aan in de Listings geïnteresseerde partijen en dat DEF op generlei wijze betrokken zal zijn bij of verantwoordelijk is voor al dan niet uit een Listing voortvloeiende transacties. DEF aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet nakomen van verplichtingen van partijen bij dergelijke transacties.
 2. Adverteerder erkent dat DEF te allen tijde het recht heeft de Listing tijdelijk of permanent te verwijderen indien Adverteerder onjuiste gegevens heeft verstrekt, onrechtmatig handelt jegens DEF of met DEF gerelateerde derde(n) dan wel zich niet houdt aan één of meer bepalingen uit het Listingcontract en/of deze Algemene Voorwaarden.
 3. Adverteerder zal DEF vrijwaren tegen alle aanspraken (inclusief de in verband daarmede door DEF te maken kosten) van derden waar ook ter wereld die zich ook mogen bevinden, waaronder nadrukkelijk ook begrepen die ten aanzien van door Adverteerder aangeboden diensten/ producten in diens Listing en meer in het bijzonder voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectuele/industriële eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door DEF, op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan DEF verstrekte Content.
 4. Adverteerder neemt op eerste verzoek van DEF de verdediging op zich in iedere procedure die in verband met het Listingcontract tegen DEF mocht worden ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. DEF stelt Adverteerder daartoe onmiddellijk van een dergelijke actie in kennis en verstrekt aan Adverteerder de noodzakelijke volmachten en hulp. Adverteerder vrijwaart DEF tegen alle schade en kosten waartoe deze in een procedure mocht worden veroordeeld alsook tegen alle kosten van die procedure zelf.
 5. Adverteerder is aansprakelijk voor alle schade die DEF mocht lijden ten gevolge van een aan Adverteerder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit het tussen partijen gesloten Listingcontract.
 6. DEF staat ervoor in dat zij gerechtigd is gebruik te maken van de CF website en vrijwaart Adverteerder tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
 7. DEF zal alle maatregelen treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de CF website zonder onderbreking toegankelijk te houden. Gepland onderhoud tengevolge waarvan de CF website tijdelijk niet bereikbaar zal zijn wordt tenminste twee werkdagen van tevoren aangekondigd via het laatst bij DEF bekend staande emailadres van Adverteerder.
 8. DEF is jegens Adverteerder niet aansprakelijk voor schade van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die voortvloeit uit of – anderszins- in welke vorm ook, verband houdt met de uitvoering van het Listingcontract.De uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade geldt niet in het geval aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DEF of enige in of voor haar organisatie ten behoeve van de uitvoering van het Listingcontract in haar opdracht werkzame persoon of personen, met een maximum van het verschuldigde bedrag van het Listingcontract. Indirecte schade, zoals gederfde winst, extra kosten voor de Adverteerder, verloren gegevens of materialen zijn van vergoeding uitgesloten.
 9. DEF is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan DEF een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gegund, welke minstens 30 (dertig) dagen zal belopen.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Listings worden geplaatst tegen de daarvoor overeengekomen prijs. Indirecte kosten verbonden aan het gebruik van de CF website, zoals de kosten van telecommunicatie, serviceprovider en data verkeer, zijn niet in het tarief begrepen en komen voor rekening van Adverteerder.
 2. DEF is gerechtigd vooruitbetaling van ter plaatsing opgegeven Listings te verlangen. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Dutch Expat Foundation te Den Haag NL37RABO0111847567 onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Indien betaling in maandelijkse termijnen is overeengekomen zullen de termijn door middel van automatische incasso worden geïnd op de eerste dag van de maand waarin de Listing op de CF website te zien zal zijn. Bovendien kanDEFbij automatische incasso administratiekosten (handlingsfee)van € 2,50 exclusief BTW per maand in rekening te brengen tenzij anders overeengekomen. De looptijd van de automatisch incasso is gelijk aan de looptijd van het contract of zoveel langer als noodzakelijk om nog verschuldigde maandbedragen te incasseren.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening en zonder dat opdrachtgever zich op opschorting kan beroepen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Wanneer Adverteerder binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur geen schriftelijke aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd. Eventuele reclamatie ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de Listing moet schriftelijk onder opgave van aard en gronden van de klacht geschieden bij DEF binnen 14 dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.
 6. Heeft binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is Adverteerder van rechtswege in verzuim en vanaf dat momentover het opeisbare bedrag rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.Is Adverteerder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor verkrijging van voldoening buiten rechtevoor rekening van Adverteerder. In ieder geval is Adverteerder 15% aan incassokosten over het openstaande saldo verschuldigd, met een minimum van 40,00 Euro. Indien DEF aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Adverteerder is jegens DEFtevens de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd.

 

Artikel 7.Acceptatie-, annulerings- en prijsbeleid

 1. DEFis gerechtigd een ter plaatsing opgegeven Listingte weigeren dan wel plaatsing daarvan op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, of vanwege eigen belangen van DEF. DEF is niet verplicht de reden van de weigering aan Adverteerder mede te delen.
 2. Annulering dient altijd schriftelijk aan DEFte worden doorgegeven. Indien de overeenkomst reeds is bekrachtigd door Adverteerder, blijft Adverteerder het volledige te annuleren bedrag verschuldigd.
 3. DEF is bevoegd ten aanzien van afzonderlijke Adverteerders een verschillend prijsbeleid te voeren.
 4. Adverteerder dient een tijdelijke of blijvende verwijdering van de Listing in het belang vanDEF steeds te gedogen. Indien de plaatsing van de Listing moet worden geannuleerd op basis van bovenstaande dan vervallen de verplichtingen voor DEF onverminderd haar recht op de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8.Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op (onderdelen van) de CF website en meer in het bijzonder op Listings die door DEF aan Adverteerder worden opgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, ongeacht het moment waarop ze (zijn) ontstaan, blijven eigendom van DEF. De oplevering van de Listing strekt nimmer tot enige overdracht van vorenbedoelde rechten van intellectuele eigendom aan Adverteerder.
 2. Het is Adverteerder niet toegestaan zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van DEF Listings en andere resultaten van de dienstverlening van DEF op enige wijze geheel of gedeeltelijk verwijderen, wijzigen, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of op enig andere wijze aan derden, waaronder tenminste ook begrepen een andere provider of uitgever, beschikbaar te stellen.
 3. Bij overtreding van enige bepaling uit dit artikel is Adverteerder aan DEF een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,- per overtreding verschuldigd onverminderd alle verdere rechten van DEF waaronder het recht op nakoming en/of vergoeding van de als gevolg van de overtreding werkelijk door haar geleden schade.

 

Artikel 9. Overmacht

Tekortkomingen door DEFin de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die niet zijn te wijten aan haar schuld en die niet krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen waaronder bijvoorbeeld begrepen virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven en maatregelen van overheidswege, worden aangemerkt als overmachten geven Adverteerder geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

 

Artikel 10. Wijzigingen

DEF is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Tenzij anders overeengekomen zijn deze wijzigingen en/of aanvullingen voor Adverteerder niet bindend gedurende de looptijd van het Listingcontract, doch in werking treden bij de eerstvolgende verlenging van het Listingcontract.

 

Artikel 11.  Privacy

Op de aan DEF verstrekte persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De verwerking van de persoonsgegevens door DEF vindt op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met WBP plaats en is in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

 • het beoordelen van Aspirant-Adverteerders,
 • het aangaan van Overeenkomsten met Aspirant-Adverteerders,
 • het uitvoeren van Overeenkomsten met Adverteerders, waaronder het verbeteren van het gebruik van de CF website,
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden,
 • het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met Adverteerder tot stand te brengen en/of te houden dan wel uit te breiden,
 • het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de CF website,
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Artikel 12. Einde van de Overeenkomst

 1. Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst daaromtrent is bepaald kan elk der partijen de Overeenkomst bij aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voorts is DEF gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling bij aangetekend schrijven te ontbinden in geval
 • Adverteerder zijn faillissement aanvraagt,
 • Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard,
 • Adverteerder surseance van betaling aanvraagt,
 • ten aanzien van Adverteerder surseance van betaling wordt verleend,
 • Adverteerder zijn bedrijf beëindig of overdraagt,
 • Adverteerder wettelijke schuldsanering aanvraagt,
 • ten aanzien van Adverteerder wettelijke schuldsanering wordt verleend,
 • Adverteerder onder curatele wordt gesteld,
 • Adverteerder overlijdt,
 • (een deel van) het vermogen van Adverteerder onder bewind wordt gesteld of in beslag wordt genomen,
 • Adverteerder anderszins niet langer in staat zal zijn verplichtingen uit het Listingcontract na te komen.

Indien zich een van deze omstandigheden voordoet zullen aan DEF verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist en zal Adverteerder onmiddellijk alle aan DEF toebehorende documenten, bescheiden en andere goederen waaronder informatiedragers overhandigen.

 

Artikel 13. Overdracht van rechten

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of verplichtingen voortvloeiende uit het tussen partijen gesloten Listingcontract aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 14. Geheimhouding
Adverteerder en DEFzijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het Listingcontract of anderszins van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, behoudens verplichtingenbij of krachtens de wet. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dat redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Slotbepalingen

a. Voortdurende verplichtingen

Ontbinding of opzegging van het Listingcontract ontslaat partijen niet van verplichtingen daaruit die naar hun aard doorlopen. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, garanties, uitoefening van gebruiksrechten, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.

b. Buitenwerkinstelling

Indien bepalingen uit het Listingcontract rechtens buiten werking worden gesteld zal dat deel worden vervangen door bepalingen die rechtens aanvaardbaar zijn en tegelijk zo nauw mogelijk aansluiten op de bepalingen die buiten werking zijn gesteld. De resterende bepalingen zullen onverkort van kracht blijven

c.Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op het Listingcontract is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen verband houdende met het gesloten Listingcontract en/of een te sluiten Listingcontract worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.